Tư vấn giải pháp kỹ thuật

Công ty GMF thực hiện tư vấn giải pháp kỹ thuật để người sản xuất có thể tạo ra sản phẩm sợi chuối với chất lượng cao hơn đáp ứng yêu cầu xuất khẩu và các điều kiện khác của thị trường thế giới.
Hệ thống máy rút sợi, cắt thân và ép bã có thể dễ dàng đưa vào ứng dụng thực tiễn sau khi GMF thực hiện hướng dẫn.